კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
1

 

➔    საჭიროებების ანალიზი/აღწერა

ყოველდღიურად იზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიებისადმი ინტერესი და შესაბამისად არსებობს აღნიშნულ თემაზე პროფილური ბანაკების ორგანიზების საჭიროებაც.

„რობოტექნიკის საზაფხულო ბანაკი“ არის ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური პროფილური ბანაკი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ პრაქტიკულ-ლაბორატორიული პროექტების განხორციელებით გაიუმჯობესონ კვლევითი უნარები.

➔    მიზანი/მიზნები

 პრაქტიკულ-ლაბორატორიული პროექტების განხორციელების გზით კვლევითი უნარებისა და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება;

  მოსწავლეებში მეცნიერების, რობოტექნიკისა და თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევების პოპულარიზაცია;

 ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დანერგვის ხელშეწყობა; 

 რეკრეაციული, საგანმანათლებლო-შემეცნებითი, სპორტული და კულტურული გარემოს შექმნა და შესაბამისი აქტივობების უზრუნველყოფა.

➔    მიზნობრივი ჯგუფი

ბანაკში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ყველა რეგიონიდან, მცირეკონტინგენტიანი საჯარო სკოლების 13-18 წლის მოსწავლეებს (სკოლიდან ერთი ძირითადი და ერთი სარეზერვო მონაწილე). პრიორიტეტი მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველ, იძულებით გადაადგილებულ და მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებს.

ბანაკში მონაწილეობა შეუძლიათ გამყოფი ხაზის სიახლოვესა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაღალმთიან და საზღვრისპირა რეგიონებში მცხოვრებ მოსწავლეებს.

ბენეფიციარების შერჩევას და შესაბამისი დოკუმენტაციის ცენტრისთვის მიწოდებას უზრუნველყოფს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

➔    გეოგრაფიული არეალი

ქ. ქუთაისი, სსიპ „გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის“ ბაზა.

➔    განხორციელების მეთოდოლოგია

ბანაკი არაფორმალური განათლების მეთოდოლოგიით ხორციელდება და საბანაკე პროგრამა დატვირთულია მრავალფეროვანი აქტივობებით, რომლებიც მორგებულია მონაწილეთა ინტერესებსა და ასაკობრივ თავისებურებებზე.

საბანაკე პროგრამის შესაბამისად გაწერილი თეორიული და პრაქტიკული სავარჯიშოები/აქტივობები მონაწილეებს საშუალებას აძლევს აიმაღლონ ცნობიერება რობოტექნიკის მიმართულებით და მიღებული თეორიული ცოდნა გამოიყენონ პრაქტიკაში. გარდა ამისა, საბანაკე პროგრამა დატვირთულია სპორტული და შემოქმედებითი აქტივობებით, რომელთა მომზადების პროცესში სრულად ერთვებიან ბანაკის მონაწილეები.

2019 წელს ბანაკი არაუმეტეს 5 ნაკადად განხორციელდება და ერთ ნაკადზე საბანაკე პროგრამაში ჩაერთვება 288-მდე მონაწილე, სულ ბანაკში დაისვენებს 1440-მდე ახალგაზრდა.

➔    მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

  გაზრდილია პრაქტიკულ-ლაბორატორიული პროექტების განხორციელე-ბაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა;

  რობოტექნიკის მიმართულებით გაზრდილი ცოდნის დონე;

  ბანაკში ჩართულია 1440 მონაწილე;