ცენტრის უფროსი 

გიგა გაბელაია

ggabelaia@cync.ge

ცენტრის უფროსის მოადგილე

ნინო ვადაჭკორია

 nvadachkoria@cync.ge

უფროსის მოადგილე

ზურაბ ცოფურაშვილი

ztsopurashvili@cync.ge