კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომი, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ საიდუმლოებასა და პერსონალურ მონაცემებს მიკუთვნებული ინფორმაციისა;

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას;

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში, არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა -გაეცნოს მას დედანში ან სათანადო წესით დამოწმებულ ასლში, მიიღოს ამობეჭდილი ან ელექტრონული ფორმით.

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი არის სავალდებულო გადასახდელი საქართველოს ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის საჯარო ინფორმაციის მიღებით დაინტერესებული პირი შესაბამისი ორგანოს მიერ ასლის გადაღებისათვის.


გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ასლის სახით მიწოდების შემთხვევაში, ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მომთხოვნ პირს ეკისრება შემდეგი მოსაკრებლის გადახდა:

ასლი (1 გვერდი) - 0,05 ლარი;
ამობეჭდვა (1 გვერდი) - 0,10 ლარი;
კომპაქტურ დისკზე ინფორმაციის ჩაწერა (1 დისკი) - 2,65 ლარი (კომპაქტური დისკის წარმოდგენის შემთხვევაში ინფორმაციის ჩაწერა უფასოა); 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი 

 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

 

სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ აპარატის თანაშემწე - შტ/მოსამსახურე ნინო ძნელაძე

 

 

ტელ: 599 05 01 61

ელ.ფოსტა: ndzneladze@cync.ge

  • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ საჯარო ინფორმაციის დამუშავების, წვდომის, მისი პროაქტიულად გამოქვეყნების ინსტრუქციის, ასევე საჯარო ინფო
  • საჯარო ინფორმაციის რეესტრი 2019 წლის II კვარტლი
  • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' სტრუქტურა 2019 წ.
  • საჯარო ინფორმაციის რეესტრი 2019 წლის პირველი კვარტლი
  • 2018 წლის რეესტრი საჯარო ინფორმაციის შესახებ
  • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული 2018 წლის ანგარიში
  • სტატისტიკა და ანალიზი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების შესახებ.
  • სტატისტიკა და ანალიზი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების შესახებ
  • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“ 2018 წ. ბრძანება საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე უფლებამოსილი პირი
  • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' სტრუქტურა 2018 წ.