კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
 • ბანაკების ტექნიკური რეგლამენტი, სტრუქტურები და დღის წესრიგები
 • ინფორმაცია-სამართლებრივი-აქტის-გასაჩივრების-შესახებ
 • ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
 • განათლების სამინისტროს ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი თავი III - ინფორმაციის თავისუფლება
 • საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 აგვისტოს დადგენილება N219 - პროაქტიული
 • საქართველოს კონსტიტუცია თავი I მუხლი 18, ნაწ. 2 - საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლება
 • საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
 • საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
 • საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 28 დეკემბრის N617 ბრძანებულება
 • საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 14 აპრილის ბრძანებულება N139 საქართველოს ბაშვთა ფედერაციის შესახებ
 • საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 აგვისტოს დადგენილება N219 - პროაქტიული
 • მინისტრის ბრძანება N01-105 დებულების დამტკიცების შესახებ 2018
 • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' ბრძანება 2019 წლის პროგრამების დამტკიცების თაობაზე
 • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების თაობაზე ბრძანება 2019 წ.
 • ანაკლიაში ,,მომავლის ბანაკი'' შინაგანაწესის დამტკიცება 2018 წ.
 • ბაკურიანში ,,სამთო - სათხილამურო სპორტული ბანაკი'' შინაგანაწესის დამტკიცება 2018 წ.
 • მანავში ,,სპორტულ-შემეცნებითი საზაფხულო ბანაკი'' შინაგანაწესის დამტკიცება 2018 წ.
 • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' 2018 წლის პროგრამები ცვლილება 1
 • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' 2018 წლის პროგრამები ცვლილება 2
 • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' 2018 წლის პროგრამები ცვლილება 3
 • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' 2018 წლის პროგრამები ცვლილება 4
 • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი'' 2018 წლის პროგრამების დამტკიცება
 • შაორში ,,მომავლის ბანაკი'' შინაგანაწესის დამტკიცება 2018 წ.
 • სამინისტროს უფლებამონაცვლეობა 2017 წ.
 • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის'' შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების თაობაზე ბრძანება 2013 წ.
 • სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის'' შრომის შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბრძანება 2014 წ.