კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
 • 2019 II კვ. ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
 • 2019 II კვ. ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
 • 2019 II კვ. ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ.
 • 2019 წლის II კვ. დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი
 • 2019 წლის II კვ. გაცემული სარგო და გაწეული სამივლინებო ხარჯები
 • 2019 წლის I კვ. სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები.
 • 2019 წლის I კვ. დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი
 • 2019 წლის I კვ. გაცემული სარგო და გაწეული სამივლინებო ხარჯები
 • 2019 წლის I კვ. ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი.
 • 2019 წლის I კვ. ავტოტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯი
 • 2019 წლის I კვ. ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება
 • 2019 წლის I კვ. საწვავის ხარჯის შესახებ
 • ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მომავლის ბანაკი
 • ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიზნობრივი გრანტი
 • ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ცენტრის ბიუჯეტი
 • ბიუჯეტის შესრულების შესახებ საკუთარი - სახსრები
 • ბიუჯეტის შესრულების შეს. ახალგაზრდული ფესტივალი
 • 2018 წელი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ
 • 2018 წელი IV კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ
 • 2018 წელი III კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოსა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ
 • 2018 წელი II კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოსა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ
 • 2018 წელი I კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოსა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ