კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
 • 2019 წლის II კვ. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
 • 2019 წლის II კვ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა ბიუჯეტი
 • 2019 წლის II კვ. ხელშეკრულებების რეესტრი
 • 2019 წლის II კვ.სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა საკუთარი
 • 2018 წელი სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (საკუთარი სახსრები)
 • 2018 წელი სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (სახელმწიფო ბიუჯეტი)
 • 2018 წელი ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-I-II-კვარტალი-საკუთარი-შემოსავლები
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-I-II-კვარტალი-მომავლის-ბანაკი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-I-II-კვარტალი-ბიუჯეტი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-1-და-2-კვარტალი-ახალგაზრდული-ფესტივალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-მე-2-კვარტალი
 • 4.1სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-1-ლი-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-ბიუჯეტი-მე-2-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-ბიუჯეტი-1-ლი-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-საკუთარი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-საგრანტო-დაფინანსება
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-მომავლის-ბანაკი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-მანავის-ბანაკი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-ბიუჯეტი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-ახალგაზრდული-ფესტივალი-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.2-სახელმწიფო-შესყიდვების-შესახებ-ინფორმაცია-2017-წლის-IV-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-შემოსავლები-III-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-2017-წლის-IV-კვარტალი-ბიუჯეტი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-2017-წლის-IV-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესაყიდვების-წლიური-გეგმა-საკუთარი-შემოსავლები-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესაყიდვების-წლიური-გეგმა-საგრანტო-დაფინანსება-2017-წლის-III-კვარტალი
 • 4.1-სახელმწიფო-შესაყიდვების-წლიური-გეგმა-ბიუჯეტი-2017-წლის-III-კვარტალი.

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომი, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ საიდუმლოებასა და პერსონალურ მონაცემებს მიკუთვნებული ინფორმაციისა;

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას;

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში, არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა -გაეცნოს მას დედანში ან სათანადო წესით დამოწმებულ ასლში, მიიღოს ამობეჭდილი ან ელექტრონული ფორმით.

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი არის სავალდებულო გადასახდელი საქართველოს ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის საჯარო ინფორმაციის მიღებით დაინტერესებული პირი შესაბამისი ორგანოს მიერ ასლის გადაღებისათვის.


გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ასლის სახით მიწოდების შემთხვევაში, ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მომთხოვნ პირს ეკისრება შემდეგი მოსაკრებლის გადახდა:

ასლი (1 გვერდი) - 0,05 ლარი;
ამობეჭდვა (1 გვერდი) - 0,10 ლარი;
კომპაქტურ დისკზე ინფორმაციის ჩაწერა (1 დისკი) - 2,65 ლარი (კომპაქტური დისკის წარმოდგენის შემთხვევაში ინფორმაციის ჩაწერა უფასოა); 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი 

 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

 

სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ აპარატის თანაშემწე - შტ/მოსამსახურე ნინო ძნელაძე

 

 

ტელ: 599 05 01 61

ელ.ფოსტა: ndzneladze@cync.ge