კონტრასტი
განლაგება
შრიფტი
 • 2019 წლის I კვ. სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები.
 • 2019 წლის I კვ. დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი
 • 2019 წლის I კვ. გაცემული სარგო და გაწეული სამივლინებო ხარჯები
 • 2019 წლის I კვ. ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი.
 • 2019 წლის I კვ. ავტოტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯი
 • 2019 წლის I კვ. ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება
 • 2019 წლის I კვ. საწვავის ხარჯის შესახებ
 • ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მომავლის ბანაკი
 • ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიზნობრივი გრანტი
 • ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ცენტრის ბიუჯეტი
 • ბიუჯეტის შესრულების შესახებ საკუთარი - სახსრები
 • ბიუჯეტის შესრულების შეს. ახალგაზრდული ფესტივალი